Đừng cam kết đặt cược cho đến khi bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng và xem xét tất cả các lựa chọn thay thế.