Để so sánh: Một năm trước, anh ấy đã thực hiện 102 vòng với RB9 mới khi đó, 96 vòng chỉ trong ngày thứ hai.